سامانه اطلاع رسانی انجمن حمایت از بیماران تالاسمی استان مازندران

بازارچه خیریه جهت کمک به بیماران تالاسمی بیمارستان بوعلی سینا ساری (بخش تالاسمی) 
 
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام

مسئولیت های انجمن

 کمک های نقدی و غیر نقدی هموطنان داخل و خارج کشور را بری مصارف مختلف در اختیار بیماران قرار می دهد. بعد از امید به خدای مهربان و ائمه پاکمان چشم امید به شما خیرین دلپاک داریم. شماره حساب های انجمن برای کمک های مردمی بانک ملی(سیبا) 0108063628002 بانک ملت (جام) 1190655975.

انجمن حمایت از بیماران تالاسمی مازندران

یک خیریه غیر دولتی می باشد که در سال 1369 تشکیل شد(شماره ثبت555). این انجمن با داشتن اعضاء تحصیلکرده این انجمن کمک فکری با ارزشی برای مسئولین استانی و کشوری خدمات به این بیماران می باشد. این انجمن برای کمک های اجتماعی به بیماران و خانواده هایشان تشکیل شده است.

اساسنامه انجمن: فصل اول کلیات و اهداف : ماده 1- نام : انجمن حمایت از بیماران تالاسمی مازندران (ساری ) است و در این اساسنامی به لحاظ رعایت اختصار " انجمن تالاسمی " نامیده می شود. ماده 2- نوع فعالیت : کلیه فعالیت های انجمن تالاسمی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و در ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقاَ طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ماده 3- محل اصلی : ساری بلوار پاسداران بیمارستان بوعلی سینا بخش تالاسمی. ماده 4- تابعیت : انجمن تالاسمی " تابعیت جمهوری اسلامی " را دارد. کلیه اعضاء ان التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و بنام " انجمن تالاسمی " حق فعالیت سیاسی و یا وابستگی و ارتباط با احزاب نخاهند داشت. ماده 5- مدت فعالیت : "انجمن تالاسمی "از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود تشکیل می گردد. ماده 6- دارایی اولیه : دارایی اولیه انجمن تالاسمی اعم از منقول و غیر منقول مبلغ چهارصد هزار ریال می باشد که توسط اعضای هیئت مؤسسه قرار گرفته است. ماده 7- اعضای هیئت مؤسس عبارتند از : 1) خانم دکتر مهرنوش کوثریان 2) آقای دکتر محمدرضا مهدوی 3) آقای دکتر حمیدرضا خوشگویان 4) آقای موسی عظیمی 5) خانم دکتر وجیهه غفاری 6) تیمسار محمود شیخ الوکلائی 7) آقای دکتر سید عبدالله مدنی 8) آقای موسی وفائیان تبصره : هیئت مؤسسین انجمن تالاسمی بعد از تأسیس انجمن تالاسمی و معرفی هئیت مدیره از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در انجمن تالاسمی نخواهند داشت. ماده 8- اهداف انجمن تالاسمی عبارتند از : الف ) جذب همیاری مردم که بعنوان حمایت از افراد تالاسمیک و خانواده های ایشان در ایجاد تسهیلات ، امکانات و ارائه کمک با هماهنگ نمودن خدمات پیشگیری ، درمان و کمک درمانی و توسعه آموزشهای لازم از طریق وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات نشر کتابها و جزوات ضمن ملحوظ داشتن سیاست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارشاد اسلامی ، تشویق و کمک به گسترش تحقیقات علمی مربوط به مسائل مختلف بیماری تالاسمی می باشد. ب )بمنظور حمایت بهتر از افراد تالاسمیک و خانواده های ایشالا ، انجمن بر آن خواهد بود تا با دعوت از متخصصان و ترتیب سخنرانی و گردهمایی های آموزشی و سمینارهای علمی و دوره های آموزشی کوتاه مدت بعد از اخذ مجوزهای لازم افکار عمومی را با مسائل و مشکلات افراد یاد شده آشنا نموده و با جذب کمکهای معنوی و مادی اعضاء و موسسات و افراد نیکوکار و ترتیب برنامه های همیاری و مشارکت مردمی به اهداف خداپسندانه خود جامه عمل بپوشانند. ج ) ایجاد قرار داد با اشخاص حقوقی و حقیقی جهت مشارکتدر فعالیت های تولیدی و یا خدماتی ماده 9- طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتیکه در اساسنامه پیش بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها و یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از موافقت و یا نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد. ماده 10- اعضای انجمن تالاسمی بر دو دسته رسمی و افتخاری تقسیم می گردد. الف) اعضای رسمی متشکل از بیماران " تالاسمی ماژور " می باشند. ب )اعضای افتخاری اشخاصی هستند ک بنا به تمایل شخصی و به خاطر کمک مالی و معنوی و علمی و نظایر آن از جمله والدین بیماران تالاسمی در اجرای اهداف انجمن همکاری مینمایند. ماده 11- شرایط عضویت اعضای رسمی : 1- اعتقاد به مبانی نظام کشوری 2- ارائه گواهی از مراکز پزشکی ذیصلاح با انجمن تالاسمی ایران دال بر بیماری تالاسمی ماژور. 3- پذیرفتن مفاد اساسنامه و آئین نامه های داخلی انجمن . ماده 12- اعضای افتخاری : اعضای افتخاری اشخاصی هستن که علاوه بر دارا بودن حسن شهرت و بنا به تمایلشخصی و به خاطر کمک های مادی معنوی علمی به بیماران تالاسمی در اجرای اهداف انجمن همکاری و مساعدت می نمایند. تبصره 1- انمن برای افراذ متقاضی که واجد شرایط باشند کارت عضویت رسمی و افتخاری صادر می نمایند. تبصره 2- هیچ عضوی بدون تصویب هئیت مدیره و یا بدون مجوز کتبی از انجمن نمی تواند در هیچ سازمان و یا مؤسس ای بنام انجمن شرکت و خود را نماینده انجمن معرفی نماید. تبصره 3- هیئت مدیره می تواند از بین اشخاصی خیر و نیکوکار علاقه مند که دارای حسن شهرت باشند اشخاصی را بعنوان عضو افتخاری دعوت به همکاری نماید. فصل دوم : ارکان ارکان انجمن تالاسمی عبارتند از: 1- مجمع عمومی 2 هیئت مدیره 3 بازرسان ماده 13- مجمع عمومی بر دو قسم است 1 مجمع عمومی عادی 2 مجمع فوق العاده ماده 14- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار و در ظرف سه ماه پس از پایان سال مالی انجمن تشکیل خواهد شدو جهت رسمیت جلسه نوبت اول حضور نصف بعلاوه یک اعضای رسمی الزامی است ، در صورتیکه در نوبت اول اکثریت حاصل نشد جلسه دوم برای 15 روز بعد تشکیل می شود که اینجلسه با حداقل 15 نفر رسمیت خواهد یافت. تبصره : مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای اکثریت اعضای هیئت مدیره و یا نصف بعلاوه یک نفر اعضای رسمی و یا بازرسان تشکیل گردد. ماده 15- دعوت مجمع عمومی با قید دستور کار جلسه و تعیین محل و زمان و ساعت تشکیل مجمع باید حداقل دو هفته قبل بوسیله الصاق آگهی در محل انجمن تالاسمی و از طریقرسانه های خبری و روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی یا بیماران اطلاع داده شود. تبصره : مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای اکثریت اعضای هیئت مدیره و یا نصف بعلاوه یک نفر اعضای رسمی و یا بازرسان تشکیل گردد. ماده 15- دعوت مجمع عمومی با قید دستور کار جلسه و تعیین محل و زمان و ساعت تشکیل مجمع باید حداقل دو هفته قبل بوسیله الصاق آگهی در محل انجمن تالاسمی و از طریقه رسانه های خبری و روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی به بیماران اطلاع داده شود. تبصره : موضوعی که جزو دستور کار جلسه نیست نمی توان در مجمع عمومی مطرح نمود. ماده 16- وظایف مجمع عمومی عادی: 1- استماع و اخذ تصمیم در مورد گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان ) اصلی و علی البدل ( 3- اخذ تصمیم در مورد خط مشی و برنامه سال بعد که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود. 4- اخذ تصمیم درمورد ترازنامه و بودجه انجمن . ماده 17- وظایف مجمع عمومی فوق العاده: 1- اخذ تصمیم درمورد تغیر و یا اصلاح اساسنامه 2- بررسی و اخذ تصمیم درمورد ابقاء و یا انحلال انجمن که در صورت رای به انحلال هیئت تصفیه انتخاب می شود 3- عزل هیئت مدیره انجمن تالاسمی ماده 18- مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر تشکیل خواهد شد 1- با درخواست اکثریت هیئت مدیره یا بازرسان 2- با درخواست نصف بعلاوه یک اعضای رسمی انجمن ماده 19- مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول با حضور دو سوم اعضای رسمی و درصورت عدم حضور اکثریت برای 15 روز بعد نوبت دوم تشکیل و حضور نصف بعلائه یک الزامی بوده و در صورت عدم حضور اکثریت مجدداً برای نوبت سوم مجمع عمومی فوق العاده با فاصله 15 روز بعد دعوت و نوبت سوم با هر تعداد از اعضای رسمی رسمیت خواهد یافت. تبصره 1: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره 2: مجمع عمومی فوق العاده با همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت. ماده 21- هر یک از اعضای رسمی در مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده فقط دارای یک رای خواهد بود و در صورت عدم امکان حضور در جاسه میتواند به یکی از اعضای رسمی دیگر با گواهی و کارت عضویت خویش حق رای خود را تفویض نماید. تبصره : رای اعضای رسمی صغیر (زیر 15 سال ) خود به خود به پدر یا مادر عضو تفویض میگردد. ماده 21- هر عضو رسمی فقط فقط وکالت یک عضو رسمی را نی تواند داشته باشد. ماده 22- در مجامع عمومی دفتری گذاشته میشود که نام کلیه اعضای رسمی حاضر در جلسه که دارای کارت عضویت معتبر می باشند در آن ثبت و ذیل دفتر به امضاء هیئت رئیسه مجمع عمومی رسیده و در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود. ماده 23- رئیس هیئت مدیره انجمن و در غیاب او یکی از اعضای هیئت مدیرهانجمن مجمع را افتتاح می نماید و مجمع عمومی نخست تحت نظارت او از میانداوطلبین با رای اکثریت اعضای حاضر ، یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر انتخاب خواهد کرد. تبصره 1- اعضای هیئت رئیسه با اعلام قبولی ، نامزدی خود را به مجمع اعلام خواهد کرد. تبصره 2- اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و یا بازرسان باشد. ماده 24- تصمیماتی که در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده مطابق اساسنامه و مقررات اخذ می شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر یا غایب و مخالف قابل قبول و الزامی خواهد بود. ماده 25- تصمیمات متخذه در مجمع عمومی طی صورت جلسه ای تنظیم وبه امضائ رئیس منشی و ناظرین رسیده و نسخه ای از آن برای اجرای تصمیمات به هیئت مدیره انجمن ابلاغ خواهد شد. بدیهی است در صورت انجام انتخابات آراء و تمام مدارک مربوط توسط هیئت رئیسه جمع آوری و از طرف آنان توسط هئیت مدیره به نیروی انتضامی و فرمانداری ارسال خواهد شد. تبصره : تصمیم آراء اخذ شده و در همان جلسه به اطلاع حاضرین خواهد رسید. ماده 26- مسئولین شعب دفاتر و نمایندگان انجمن در شهرستان و همچنین اعضای افتخاری می توانند در مجامع عمومی عادی و یا فوق العاده بدون حق رای شرکت نمایند. ماده 27- هیئت مدیره اعم از اعضای اصلی و علی البدل و بازرسان بایستی پس از اننخاب شدن کتباً قبولی خود را برای سمت مدکور اعلام دارند. تبصره : مسئولین شعب میتوانند نظرات خود را قبل از تشکیل مجامع عمومی به هیئت مدیره حداقل سه روز قبل ارائه دهند. هیئت مدیره ماده 28- انجمن توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که با رای مخفی اعضاء رسمی در مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند. ماده 29- انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر علی البدل خواهد بود. ماده 30- اعضای اصلی و علی البدل به ترتیب تقدم آراء در مجمع عمومی انتخاب می شوند و در صورت تساوی آراء توسط هیئت رئیسه مجمع به حکم قرعه اعضاء اصلی و علی البدل تعیین خواهند شد. ماده 31- درصورت فوت یا استعفای هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره عضو علی البدل به ترتیب تقدم آراء برای بقیه مدت جانشین او خواهد بود. مسئولیت دعوت از عضو یا اعضای علی البدل به عهده هیئت مدیره می باشد. ماده 32- هیئت مدیره می تواند از میان اعضای خود و یا هر فرد مناسب دیگر فردی را به سمت مدیر عامل تعیین نماید. ماده 33- مدیر عامل مجری تصمیمات هیئت مدیره بوده و در مقابل هیئت مدیره مسئولیت دارد. ماده 34- شروع بکار هیئت مدیره منتخب مجمع پس از تأیید نیروی انتظامی خواهد بود و هیئت مدیره قبلی تا تأئید صلاحیت هئیت مدیره جدید مسئولیت داشته و بکار خود ادامه خواهد داد. در این فاصله هئیت مدیره جدید نیز برای آشنایی به امور انجمن بدون حق رای موظف به حضوردر جلسات هیئت مدیره بوده و همکاری لازم را خواهد داشت. ماده 35- شرایط عضویت در هیئت مدیره : 1- تابعیت جمهوری اسلامی 2- داشتن حداقل یکسال عضویت رسمی یا افتخاری ( عضو افتخاری می بایست پزشک و یا پدر و مادر تالاسمی باشد) 3- داشتن کارت عضویت معتبر انجمن 4- داشتن حداقل 22 سال سن 5- دارا بودن سواد کافی 6- نداشتن ممنوعیت قانونی و پیشینه کیفری تبصره : افرادی ک در زمان تشکیل مجمع عمومی اعلان آمادگی کتبی نمایند مجمع می تواند تقاضای آنان را بعنوان کاندیدا بپذیرد. ماده 36- هیئت مدیره قبلی موظف است بعد از تأئید صلاحیت هیئت مدیره جدید توسط مراجم ذیصلاح حداکثر ظرف سه روز کلیه اسناد و مدارک اموال و اثاثیه انجمن طی صورتجلسه ای به هیئت مدیره جدید تحویل دهند. ماده 37- تجدید انتخاب هیئت مدیره برای دوره های بعد بلامانع است. ماده38- هیئت مدیره بعد از انتخاب شدن در مجمع در اولین نشست از میان خود یک نفر را به سمت رئیس و یک نفر را به سمت نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب خواهد شد. ماده 39- هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً حق هیچگونه کاری و یا امری را بنام انجمن ندارد. مگر قبلاً به تصویب اکثر اعضای اصلی هیئت مدیره رسیده باشد. ماده 40- هیئت مدیره موظف است علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هفته ای یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت و اطلاع رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره در جلسات فوق العاده شرکت نمایند. ماده 41- مصوبات هیئت مدیره باید در دفتری مخصوص صورتجلسات که در انجمن نگهداری می شود ثبت و به امضای اغضای حاضر برسد. ماده 42- شرکت اعضاء هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا پنج جلسه متوالی در حکم استعفای عضد غایل خواهد بود. ماده43- در صورت استعفا و یا فوت و یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیئت مدیره عضو علی البدل که مقدم است برای دریافت باقی مانده بجای عضو اصلی انجام وضیفه خواهد نمود. ماده 44- امضاء علی البدل هیئت مدیره بدون داشتن حق رای می توانند در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند. ماده 45- هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و رابطه وکیل با موکل خواهد بود. ماده 46- وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر می باشد : 1- حفظ و حراست اموال منقول انجمن 2- رسیدگی به حسابهای انجمن و پرداخت دیون و وصول مطالبات 3- اجرای مصوبات مجامع عمومی 4- افتتاح حساب در بانکها و انجام تشریفات قانونی 5- تعقیب جریانات قضائی ، حقوقی ، ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن و همچنین قطع و وصل دعاوی از طریق سازش و نظارت آن. 6- رسیدگی به امور واحدهای انجمن 7- تهیه و تصویب آئین نامه و دستور العمل های اجرایی 8- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیلات اداری فنی استخدامی انجمن و نظارت آن 9- بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را صلاح و ضروری بداند باستثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجامع عمومی عادی می باشد بنام انجام دهد. 10- امضاء مکاتبات غیر مالی که برای انجمن تعهد ایجاد نمی نماید با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود بدیهی است هیئت مدیره می تواند حق امضاء برخی مکاتبات غیر مالی را به مسئولیت اجرائی انجمن تفویض نماید. 11- امضاء چک و یا اوراق بهادار مالی و اسناد تعهد آور با رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره با مهر انجمن و در غیاب رئیس هیئت مدیره ویا نایب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر انجمن معتبر خواهد بود. ماده 47- کلیه وجوه انجمن می بایست در حسابهایی که بنام انجمن در بانکهای داخل کشور افتتاح گردیده است متمرکز گردد و اسناد حسابهای مالی در دفاتر منظم مالی و قانونی ثبت و نگهداری می شود. ماده 48- انجام وظایف هیئت مدیره و حضور در جلسه افتخاری است و از این بابت حقوق دریافت نمی کنند. ماده 49- در صورت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره از سمت خود لازم است عضو مستعفی استعفای خود را کتباً به رئیس و در غیاب او به نایب رئیس هیئت مدیره تسلیم نماید. استعفای هر عضو هیئت مدیره از سمت خود از تاریخ تسلیم ظرف 15 روز استرداد بوده و استعفا پس از 15 روز با تصویب هیئت مدیره قطعی است ، بدیهی است قطعیت استعفا ، باعث رفع مسئولیت دوران خدمت عضو مستعفی نخواهد بود. بازرسان: ماده51- مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود. ماده 51- وظایف بازرس و یا بازرسان به شرح زیر می باشد: 1- برسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن تالاسمی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی. 2- مطالعه و گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی. 3- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساس نامه به مجمع عمومی. ماده 52- کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرایط بوسیله هیئت مدیره انجمن باید جهت برسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد. تبصره : بازرسان می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند. ماده 53- بازرسان می توانند کتباً مدارکی را که مورد نیازشان باشد بدون قید و شرط از هیئت مدیره اسناد و مدارکی را از دفتر انجمن خارج نمایند. ماده 54- بازرسان موظفند گزارش خود را کتباً به مجمع عمومی ارائه دهند ولی حق دخالت در امور جاری انجمن و قبول کار اجرایی در انجمن را ندارند. بدیهی است چنانچه بازرسان وظایفی را انجام دهند که مستلزم هزینه ای باشد ، هزینه های مربوطه پس از تصویب هیئت مدیره از حساب انجمن قابل پرداخت خواهد بود. تبصره :شرایط بازرسان: 1- داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در انجمن. 2- دارا بودن کارت معتبر 3- داشتن خداقل 22 سال سن 4- آشنایی به امور مالی در حد متعارف و حداقل پایان تحصیلات دیپلم 5- اعلام آمادگی کتبی در مجمع عمومی تبصره : در مورد استثنایی که تعداد بازرسین کمتر از تعداد تعین شده در اساسنامه باشد در مجمع عمومی عادی می توان از بین اعضاء حاضر داوطلب واجد شرایط دعوت بعمل آورد ، چناچه انتخاب بازرسین به هر علت تعویق افتد بازرسان قبلی تا تأئید صلاحیت بازرسان جدید توسط نیروی انتظامی به وظایف خود ادامه دهند. ماده 55- بودجه انجمن تالاسمی از طریق جمع آوری هدایای فروش اجناس در بازار های خیریه حق ثبت نام برنامه های آموزشی ، اعانات ، قبول وصیت و وقف تأمین می شود. ماده 56- در آمد و هزینه های انجمن تالاسمی در دفاتر ثبت و شزط بیلان آن در پایان هر سال به نیروی انتظامی ارائه خواهد شد. درآمد انجمن تمتمأ به صرف امور مذکور در ماده 8 اساسنامه می رسد و مؤسسین و صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنان حق انجام معامله با مؤسسه را ندارد. تبصره : 1- کلیه وجوه مازاد بر هزینه های انجمن تالاسمی در حساب مخصوص بنام انجمن تالاسمی نزد بانکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد. 2- سال مالی انجمن تالاسمی منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود. ماده 57- آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تأئید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قابل اجراء خواهد بود. ماده 58- کلیه مداک و پرونده ها و نوشته جات در دفتر مرکزی انجمن تالاسمی نگهداری می شود. مکاتبات رسمی انجمن تالاسمی به امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و مهر انجمن خواهد بود. تبصره : مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره در دفاترمخصوص به ترتیب تاریخ تبت و به امضاء ذیربط خواهد رسید. ماده 60- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و ارکان موسسه در صورتی معتبر است که به تأئید نیروی انتظامی رسیده باشد. ماده 61- محل موسسه و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع نیروی انتظامی برسد و مادامیکه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود. ماده 62- انجمن تالاسمی دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن تصویب هیئت مدیره و مجوز نیروی انتظامی ذیربط تهیه خواهد شد. تبصره : هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن تالاسمی مسئولیت قانونی دارد. ماده 63- در صورت انحلال انجمن تالاسمی مجمع عمومی فوق العاده هیئت تسویه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات انجمن تالاسمی دارائیهای موسسه را با اذن ولی فقیه یا نماینده معظم له در سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به یکی از مؤسسات عام المنفعه دیگر و یا به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی به یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات و یا نهادهای انقلاب اسلامی واگذار می گردد. و هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به نیروی انتظامی ذیربط ارسال دارد. ماده 64- انتشار هرگونه مطبوعه ای بعد از کسب اجازه از وزارت قرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطیوعات انجام می شود. ماده 65- این اساسنامه در تاریخ در مجمع عمومی فوق العاده با حضور نمایندگان نیروی انتظامی 1) اکثریت آراء حاضر در جلسات به تصویب رسید.

تاریخ امروز: پنجشنبه 3 خرداد سال 1397|تعداد کل بازدیدها:34734|تعداد کاربران آنلاین: 6